Herroepingsrecht en voorbeeldformulier voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Löchtermann GmbH & Co. KG
DorstenerStr. 37 geb
48734 Reken

Telefoon: 02864 - 336
E-mail: info@loechtermann.de

u op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoon of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) Aan:

Löchtermann GmbH & Co. KG
DorstenerStr. 37 geb
48734 Reken

E-mail: info@loechtermann.de

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de

de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)


……………………..……………………………………………………………………………………………

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

……………………………………………………………………………………………...

Naam van de consument(en) ……..………………………………………………………….

Adres van de consument(en) …………………………………………………………….

Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

…………………………………………………………….……

Datum …………………………….

(*) Schrap wat niet van toepassing is.